นโยบาย

บุคลากรในโรงพยาบาลและประชาชนทั่วไปมีความรู้ ดูแลสุขภาพได้ด้วยตนเองได้อย่างเหมาะสม และยั่งยืน

เป้าประสงค์

๑.บุคลากรในองค์กรทุกคน รับรู้สภาวะสุขภาพตัวเอง และมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองอย่างเหมาะสม
๒.บุคลากรทุกคน ต้องเป็นแบบอย่างพฤติกรรมแก่ประชาชน และผู้มารับบริการอย่างเหมาะสม
๓.ประชาชนสุขภาพดี ภาคีมีส่วนร่วม

กระบวนการ

๑.ส่งเสริมให้บุคลากรออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน/span>
๒.จัดอบรม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามความเหมาะสม
๓.จัดเก็บบันทึกข้อมูลสุขภาพ เพื่อทำการวิเคราะห์และดูแลอย่างต่อเนื่อง
๔.ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดชมรมสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน

ตัวชี้วัด

๑.บุคลากรได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี ครบร้อยละ 100
๒.จำนวนผู้มีภาวะสุขภาพผิดปกติ ได้รับการตรวจสุขภาพซ้ำ และมีผลการตรวจสุขภาพที่ผิดปกติลดลง ร้อยละ 20
๓.ค่าดัชนีมวลกายเกินและรอบเอวลดลง ร้อยละ 20
๔.ในชุมชนมีชมรมสร้างเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง