ตัวชี้วัด

๑.บุคลากรได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี ครบร้อยละ 100
๒.จำนวนผู้มีภาวะสุขภาพผิดปกติ ได้รับการตรวจสุขภาพซ้ำ และมีผลการตรวจสุขภาพที่ผิดปกติลดลง ร้อยละ 20
๓.ค่าดัชนีมวลกายเกินและรอบเอวลดลง ร้อยละ 20
๔.ในชุมชนมีชมรมสร้างเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง